​Cookies

      Pri navštívite našej stránky a následnom povolení prijímať Cookies považujeme za súhlas s ich používaním a akceptovaním 
našich podmienok.

Čo je to Cookies ?
Súbory Cookie sú maličké súbory obsahujúce názov navštívenej stránky. Ukladajú sa do priečinku  spusteného prehliadača. 
Pri opätovnej návšteve stránky ktorá si súbor vytvorila môžu byť  Cookies prehliadačom znovu odoslané. Naše Cookies 
nepoškodzujú počítač a ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu (Cookies neni výrus).
Aké Cookies používame
Cookies umožňujú používanie funkcií ako je prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. 
Ak Cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
Cookies v prevádzke slúžia na analýzu návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkcií a vzhľadu.
Cookies reklamné slúžia na optimalizáciu reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej 
komunikácie zadávateľov. Vďaka Cookies sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, 
o ktorú nemáte záujem.
Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. 
Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.
Cookies nechcem?
      Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov Cookies. 
Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia 
prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie Cookies s 
veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.
Cookies zmeniť ?
Zmeniť nastavenia Cookies nájdete v nápovede alebo Pomocníkovi každého prehliadača.
Ochrana osobných údajov

     Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. Zákon č. 122/2013 Z. z. (v znení č. 84/2014 Z. z., 55/2017 Z. z.)
o ochrane osobných údajov v zneníneskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, 
ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. 
    Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia len pre potreby predávajúceho 
súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, 
číslo telefónu a mailovú adresu). Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov 
inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii 
a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a 
nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú
 
        Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez
udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Kontakt sídlo:  

hAM SYSTEM s.r.o.   
Kpt. Nálepku 1486/4  
911 01 Trenčín

 Kontakt prevádzka:
 hAM SYSTEM  s.r.o.
 Bratislavská 42  911 05  Trenčín
 IČO: 36326852    DIČ: SK2020179909  
 zapísana v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo 13587/R

Pracovná doba:

              Pondelok  až  Piatok   
              od 7:00 hod   do   17:00 hod  
             tel: 0905/619755  0905/348539

Orgán dozoru:

                  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)  

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj  
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1  
tel. č.: 046/5422 771  e-mail: tn@soi.sk  

Registračné číslo informačného systému osobných údajov pre prevádzkovateľa: 20141463